Notki Jednego Boga - Archiwum
2003
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.

#96. 2003/01/12
Wtedy nie było śmierci ani nieśmiertelności, ani nie było wtedy pochodni dnia ani nocy. Jedyny, samowystarczalny oddychał bezwietrznie. Był tylko ten Jeden wtedy, i nie było drugiego.  (Wedy cytowane za: Novak Philip, The World Wisdom, s. 6-7).

#97. 2003/01/19
Wtem - kiedy zgodziłam się wolą i sercem na tę ofiarę - obecność Boga przenikła mnie na wskroś. Dusza moja została pogrążona w Bogu i zalana tak wielkim szczęściem, że ani w części tego napisać nie mogę. Czułam, że majestat Jego otacza mnie. Dziwnie zostałam zlana z Bogiem. Widziałam wielkie upodobanie Boże w sobie i nawzajem utonął duch mój w Nim. Swiadoma tego zjednoczenia się z Bogiem, czuję, że jestem szczególnie miłowana, i nawzajem - kocham całą siłą swej duszy. (...) i zdawało mi się, że skonam z miłości w Jego spojrzeniu. (...) W tym momencie czułam się przekonsekrowana. Powłoka ciała jest ta sama, ale dusza inna, w niej mieszka Bóg z całym swoim upodobaniem. Nie uczucie, ale świadoma rzeczywistość, której nic mi przyćmić nie może. (...) (Faustyna Kowalska, Dzienniczek - Miłosierdzie Boże w duszy mojej, 137.)

#98. 2003/01/26
Kiedy przychodzi boska radość, mój oddech natychmiast się uspakaja i zostaję uniesiony w Duchu. Odczuwam jakby błogość tysiąca snów spłynęła na mnie, a jednak nie tracę swojej normalnej świadomości. To jest powszechne doświadczenie wszystkich tych, którzy zanurzają się głęboko w stan ponadświadomości. Kiedy ta głęboka ekstaza w Bogu obejmuje cię, wtedy ciało staje się spokojne, oddech ustaje, i uciszają się myśli - zakazane, wszystkie, magicznym rozkazem duszy. Wtedy pijesz z rozkoszy Boga i doświadczasz upojenia radością, której nie może ci dać nawet tysiąc butelek wina. (Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.161)

#99. 2003/02/02
Kiedy dusza stoi w swoim majestacie przed źródłem, ponad wszystkim stworzonymi rzeczami, jej moc przenika do źródła, choć wszystkie jej władze pozostają na zewnątrz. (...) Dusza jest wtedy naga i oczyszczona ze wszystkich rzeczy mających jakąś nazwę. I tak stoi, jedyna, w Jedynym, i w ten sposób osiąga postęp w nagiej boskości. (...) Tak więc (...) chociaż dobra osoba żyje w czasie, jej dusza ma ciągły postęp w wieczności. Dlatego dobrzy ludzie tak cieszą się życiem. (Siostra Katrei, (okolo 1300), Buber, Ecstatic Confessions, s.156.)

#100. 2003/02/09
Wystawione w słoneczny dzień tysiąc wiader wody będzie odbijało słońce. Wtedy możesz zobaczyć, że choć słońce na niebie jest tylko jedno, to odbić jest wiele. (Heirakhan Babaji, wyjaśniając dlaczego jest tak wiele religii, 1982-03-25)(Nauki Babajiego, s.20-21)

#101. 2003/02/16
Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc nie dotrzymujemy sobie wiary i bezcześcimy przymierze naszych ojców?  (Malachiasz 2:10)

#102. 2003/02/23
O Panie! Zjednocz i zepnij razem nasze serca, złącz w zgodzie wszystkie dusze, i podnieś naszego ducha poprzez znaki Twojej świętości i jedności. O Panie! Spraw, by wszystkie te twarze promieniowały światłem Twojej jedności. (...) O Panie Boże! Spraw, byśmy byli jak fale morza, jak kwiaty w ogrodzie, zjednoczeni, pogodzeni poprzez hojność Twojej miłości. O Panie! Rozszerz nasze piersi znakami Twojej jedności, i uczyń, by cały rodzaj ludzki był jak gwiazdy świecące z tej samej wysokości chwały, jak doskonałe owoce, rosnące na Twoim drzewie życia. Prawdziwie, Ty jesteś Wszechmocny, Samowystarczalny, Dawca, Przebaczający, Wszechwiedzący, Jedyny Stwórca.  (Abdu'l-Baha, jeden z założycieli religii Bahai.)

#103. 2003/03/02
Ci, których umysły są utwierdzone w jedności i równości (wszystkich rzeczy), już pokonali warunki (prowadzące do) życia i śmierci. (Gita 5:19).
1 Marzec - Mahasziwaratri, święto Pan Sziwy.

#104. 2003/03/09
Rozkazałem, aby nikomu nie było wolno krzywdzić innych albo niszczyć miasta. Rozkazałem, żeby żaden dom nie został zniszczony i by nie naruszano ani nie grabiono niczyjej własności. Rozkazałem, żeby każdy utrzymał swój system przekonań i był wolny, by czcić swojego Boga. Rozkazałem, żeby wszyscy ludzie byli wolni w swoim myśleniu i wyborze miejsca zamieszkania oraz że nikt nie powinien naruszać praw innych ludzi. Cyriusz Wielki, starożytny król perski, uchodzący za zwolennika Zaratustry (Zoroastera), cytowany w: http://www.zoroaster.net

#105. 2003/03/16
Ja utrzymuję, że wszystkie wielkie religie świata - Buddyzm, Chrześcijaństwo, Konfucjanizm, Hinduizm, Islam, Dżainizm, Judaizm, Sikhizm, Taoizm, Zoroastrianizm - mają podobne idee miłości, ten sam cel dopomożenia ludzkości poprzez duchową praktykę, i ten sam efekt czynienia swoich wyznawców lepszymi ludźmi... Różnice dogmatyczne mogą być przypisane różnicom w czasie i warunkach, a także wpływom kulturowym. Dalai Lama, A Human Approach to World Peace (Ludzkie Podejście do Pokoju na Swiecie), s.13

#106. 2003/03/23
(…) Nie było spokoju w sercach, i teraz nie ma spokoju na świecie. Nasza Pani z Medjugorie, Grudzień 1990. (Pierwsza wojna z Irakiem.) Words from Heaven (Słowa z Nieba), s.188.

Bronie są narzędziem przemocy, wszyscy uczciwi ludzie mają do nich wstręt. Bronie są narzędziem strachu, uczciwy człowiek unika ich używania, chyba że nie ma wyjścia. Jeśli jest do tego zmuszony, używa broni powściągliwie. Pokój jest jego najwyższą wartością.(..) Wchodzi w bitwę z ciężkim sercem, z żalem i wielkim współczuciem, tak jakby uczestniczył w pogrzebie.  Tao Te Ching 31, cytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom (Mądrość Swiata), s.157.

#107. 2003/03/30
Po pierwsze (...) ponadnaturalna modlitwa, którą zauważyłam w sobie (...) jest rodzajem wewnętrznej koncentracji (...). Zaden zmysł nie jest w niej utracony, ani żadna władza umysłu. Wszystko pozostaje nienaruszone, ale ma tylko jeden cel - rozmowę z Bogiem. (...) Ta koncentracja często przynosi wewnętrzny spokój, w którym dusza uświadamia sobie, że nie ma dla niej nic do zrobienia. Nawet mowa wydaje się brzemieniem. (...) ona nie chce niczego poza miłością.  Teresa od Dzieciątka Jezus (1515-1582). Cytowana w: Buber, Ecstatic Confessions, s.112-113.

#108. 2003/04/06
Poprzez post i modlitwę można zatrzymać wojny, można zawiesić prawa natury. Nasza Pani z Medjugorie, Lipiec 21, 1982. Words from Heaven, s.33.

#109. 2003/04/13
"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" Mateusz 27:46. 18 Kwiecień - Wielki Piątek, upamiętnia Pasję Jezusa Chrystusa, jego poddanie się śmierci na krzyżu.

#110. 2003/04/20
"(...) lecz ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój jednocząc się ze mną. (...) bądźcie odważni! Ja zwyciężyłem świat!" Jan 16:32-33. Kwiecień 20 - Wielkanoc, zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa.

#111. 2003/04/27
Tylko kiedy patrzymy oczami całkowitej jedności, i czujemy tę prawdę w głębi naszej istoty, możemy odkryć poza tą maską także spokojną i piękną twarz wiecznie szczęśliwego Boga, a w tym dotyku, który bada nasze niedoskonałości, dotyk przyjaciela i budowniczego ducha człowieka. Niezgody świata są niezgodami Boga i tylko poprzez ich zaakceptowanie i przepracowanie możemy osiągnąć większą zgodę jego najwyższej harmonii (...) Sri Aurobindo (1872-1950), Essays on the Gita, cytowany za: Satprem (1968), Sri Aurobindo, or the Adventures of Consciousness. s.164.

#112. 2003/05/02
Jeśli dusza jest nieśmiertelna (powiedział Sokrates), ona wymaga opieki, i nie tylko na ten czas, który nazywamy życiem, ale na wszelki czas (...). Bo jeśli śmierć byłaby wyzbyciem się wszystkiego, jakże błogosławienne by to było dla wszystkich drani wyzbyć się ciała i całej swojej wszeteczności razem z duszą. Skoro jednak, jak się rzeczy mają, dusza wydaje się nieśmiertelna, nie ma dla niej ucieczki od złego i nie ma zbawienia, poza tym że może ona starać się zostać tak dobrą i mądrą jak to tylko jest możliwe. Bo gdy dusza schodzi do Hadesu, zabiera ze sobą nic więcej poza własnym wykształceniem i treningiem (...). Wielkie Dialogi Platona, Phaedo. N.Y.: Mentor Books, s.512.

#113. 2003/05/11
I z radością zarządziliśmy, by człowiek był dobry dla swoich rodziców. Pokonując trudność za trudnością nosiła go matka i karmiła przez dwa lata. Okaż wdzięczność Mnie i swoim rodzicom, ja jestem twoim ostatecznym celem.  Quran 31:14. 11 Maj - Dzień Matki (w krajach zachodnich),13 Maj - Mawlid al-Nabiy, rocznica urodzin Proroka Muhammada.

#114. 2003/05/19
Nie czynić żadnego zła, kultywować dobro, oczyścić własny umysł - oto jest rada wszystkich Buddów. Dhammapada, 183. Cytowana za: The Teachings of Buddha. (1966). Tokyo: Bukkyo Dendo Kyokai. 16 Maj - Wesak, najważniejszy dzień w roku dla Buddystów. Przypadający na pełnię księżyca, jest potrójną celebracją Buddy urodzin, oświecenia i ostatniej woli.

#115. 2003/05/25
O Synu Człowieczy! W ukryciu Mojej istoty, będącej poza wszelką pamięcią, w Mojej starożytnej wieczności, znałem Moją miłość do ciebie: dlatego cię stworzyłem, odbiłem w tobie Mój wizerunek i odkryłem przed tobą Moje piękno. Baha'u'llah, Ukryte Słowa, 3.

#116. 2003/06/01
Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znoście jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. (Jest) Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei (..). Jeden (jest) Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. List św. Pawła do Efezjan, 4:2-6.

#117. 2003/06/08
Jawne są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne (...). Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samokontrola. Przeciwko takim nie ma zakonu. List św. Pawła do Galacjan, 5:19-23.

#118. 2003/06/14
Jeden Bóg jest Ojcem wszystkich, my jesteśmy wszyscy jego dziećmi. Jeden Bóg jest przyczyną wszystkich przyczyn. Wiedza, mądrość, zdolność rozróżniania są jego darami dla nas. On nie jest daleko, On nie jest blisko, On jest z nami wszystkim. Mówi Nanak: Chwalcie Pana swoją miłością. Adi Granth.

#119. 2003/06/23
Nie bój się niczego. Nie nienawidząc kogokolwiek, dając miłość wszystkim, czując miłość Boga, widząc Jego obecność we wszystkich ludziach, i mając tylko jedno pragnienie - by czuć Jego nieustanną obecność w świątyni własnej świadomości - oto jest właściwy sposób życia w tym świecie. Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.128.

#120. 2003/07/01
Kiedy dusza przywiera do Pana, i Pan, poruszony miłością i współczuciem, przychodzi do duszy i przytula ją do siebie, a umysł pozostaje nieustannie w łasce Pana, wtedy dusza i jej Pan stają się jednym duchem, jedną naturą i jednym umysłem. I podczas gdy ciało pozostaje na ziemi, jego duch żyje całkowicie w rajskim Jeruzalem, wznosi się do trzeciego nieba, przywiązuje się do Pana i służy mu. Makarios, Egipcjanin, (301-391), cytowany za: Buber, Ecstatic Confessions, s.151.

#121. 2003/07/20
Stany (ahwal) i ich definicje. Junayd definiuje stany jako formę inspiracji, która spływa na serce ale nie pozostaje permanentnie. Lista stanów obejmuje: uważną obserwację (muraqaba), bliskość (qurb), miłość (mahabba), nadzieję (raja), lęk (khawf), zawstydzenie (haya). (...) Potem idą tęsknota (shawq), intymność (uns), spokój (tumanina), pewność (yagin), i doświadczenie wizji (mushahada), które jest ostatnim stanem. Po nim następują różne formy boskiej inspiracji: znaki (fawatih), objawienia światła, i łaski, z których wszystkie są nie do wyrażenia. Kitab Adab al-Muridin (circa 1097-1168). Zasady Sufi dla Nowicjuszy. (1975).Tłum.: Menahem Milson. London: Harvard University Press.

#122. 2003/07/27
I tak, czekając, wygrałem na koniec: obecność Boga w każdym momencie. Goethe, cytowany za: Buber, Martin (1958). I and Thou. New York: Charles Scribner's Sons.

#123. 2003/08/10
Pod wszystkim względami jesteśmy jedną ludzkością, jedną ludzką rodziną. Ograniczenia wynikają z przekonań politycznych i spowodowane są przez liderów, którzy utrzymują myślenie w kategoriach czasu, miejsca i kultury, i tak stwarzają różnice i poczucie oddzielenia. Przyrodzonym prawem całej ludzkości jest kochać i podążać za Bogiem. Ograniczenia wynikają z mylnych ludzkich przekonań. Haidakhan Babaji (1970-1984). "Nauki Babaji'ego." s.39

#124. 2003/08/17
Jeśli ktoś ofiaruje Mi z miłością i wiarą liść, kwiat, owoc lub wodę, Ja to przyjmę. Bhagavad-Gita 9:26

#125. 2003/08/17
Zycie jest światłem Boga, ekspresją Boskości. Zycie jest boskie. To jest strumień wiecznej Istoty, przepływ egzystencji, inteligencji, twórczości, czystości i zachwycenia. Zycie jest jednością. (...) Zycie jest jednością w świadomości Boga. Maharishi Mahesh Yogi. (1963). Transcendental Meditation. London: New American Library.

#126. 2003/08/31
"Pan: nie ma boga jak tylko On, Zyjący, Wieczny Jeden. Zmęczenie ani sen go nie zmogą. Jego jest wszystko co zawierają niebiosa i ziemia. Kto może pośredniczyć z Nim jak tylko za jego pozwoleniem? On wie co jest przed i poza ludźmi. Oni są w stanie pojąć tylko tę część wiedzy o Nim, którą On sobie życzy. Jego tron jest wielki jak niebiosa i ziemia, a podtrzymywanie obu nie męczy Go. On jest Wspaniały, Olbrzymi Jeden. Nie ma przymusu w sprawach religii. (...) Pan słyszy wszystko i wie wszystko." Koran, 2:255-6. (1974). Penguin Classics.

#127. 2003/09/07
"Lekarstwem na łaknienie jest odpoczynek. My zaspakajamy pragnienie spokojem siódmego dnia. Zapraszamy czas, w którym możemy posmakować to, co już otrzymaliśmy, cieszyć się tym, co mamy i widzieć, że to jest dobre. Skupiamy się mniej na braku a bardziej na obfitości. Kiedy to robimy, nasze pragnienie i głód posiadania więcej powoli się rozpływa. W spokoju i ciszy udaje się nam dostrzec nasze prawdziwe potrzeby z większą precyzją. Łatwiej oddzielamy je od naszych bezmyślnych pragnień i zachcianek. Możemy poczuć różnicę pomiędzy szczęściem, które jest często proste i łatwe, i które jest wewnętrznym przestawieniem się na docenienie i wdzięczność za to, co jest przed nami, a pragnieniem, które często jest podniecające, ale które bezwzględnie kroi serce ostrym i bolesnym żądaniem." Wayne Muller, Sabbath, ss. 123-127.

#128. 2003/09/14
"A Jezus odpowiedział: szukajcie prawa nie w waszych pismach, bo życie jest prawem, podczas gdy pismo jest martwe. (...) Prawo jest żywym słowem żywego Boga do żywych proroków dla żywych ludzi. We wszystkim, co jest życiem, wpisane jest prawo. Znajdziecie je w trawie, w drzewie, w rzece, na górze, w ptaszkach niebieskich, w rybach mórz, ale szukajcie go przede wszystkim w sobie. (...) Ono jest w waszym oddechu, w waszej krwi, w waszych kościach, w waszych trzewiach, oczach, uszach i w każdej najmniejszej cząstce waszego ciała. Ono jest obecne w powietrzu, w wodzie, w ziemi, w roślinach, w promieniach słońca, w głębiach i na wyżynie. (...) Bóg wypisał swe prawa nie na kartach ksiąg, ale w waszym sercu i duchu. (...) One wszystkie przemawiają do was, byście mogli zrozumieć język i wolę żywego Boga. (...) Zaprawdę powiadam wam, wszystkie żywe rzeczy są bliższe Boga niż pismo, które jest bez życia." The Essene Gospel of Peace.(1981), s.13.

#129. 2003/09/21
Ojciec poskarżył się Baal Shem Tovi, że jego syn zarzucił Boga. "Rabbi, co mam robić," zapytał. "Kochaj go więcej niż kiedykolwiek,"  brzmiała odpowiedź.  Rabbi Dov Baer, In Praise of the Baal Shem Tov. Cytowany w: Michael J. Shire. (2001). The Jewish Prophet. Woodstock, VE: Jewish Lights Publ.

#130. 2003/09/28
Słowo "służba" oznacza posłuszeństwo poleceniu ciałem, umysłem i mową. Wyznawca o czystej duszy nie ma wyjścia jak spełnić polecenie nauczyciela, ryzykując życiem i swoim majątkiem, nawet jeśli zadanie jest ponad jego siły. Słowo "Sziszja" (wyznawca) oznacza osobę godną, by wydano jej polecenie. Sziwa Purana, Tom I, Roz.18 - Vidyesvarasamhita, 87-88.

#131. 2003/10/05
Ofiarą moją, Panie, jest duch bolejący, sercem bolejącym i skruszonym nie pogardzisz, Boże. Psalm 51:19 (Tłum. Czesław Miłosz)

#132. 2003/10/12

Sieć Wdzięczności.

Dziękczynienie za obfitość
jest słodsze niż obfitość sama:
Czy ktoś kto zaabsorbowany jest Jedynie Szczodrym
powinien rozpraszać się darem?
Wdzięczność jest dobrodziejstwem dla duszy,
obfitość tylko łupiną,
bo wdzięczność zanosi cię do miejsca, gdzie mieszka Ukochany.
Obfitość prowadzi do braku uwagi,
wdzięczność przynosi czujność:
poluj na skarb siecią wdzięczności.

Rumi, Mathnawi III, 2895-2897, (w): Kabir Helminski, wydawca: "The Rumi Collection," Shambhala, Boston & London, 2000, s. 59

#133. 2003/10/19
Rozpoznaj całą ludzkość jako jedno. Stwórca, Miłosierny, Dawca i Łaskawy są tym samym Bogiem. Nie przyjmuj, w błędzie lub wątpliwości, żadnego innego. Wszyscy służą Jednemu. On jest Jedynym Boskim Nauczycielem wszystkich, jest tylko Jedna Forma. Rozumiejmy, że jest On tym samym Swiatłem (dla wszystkich).  Dasam Granth Sahib, święta księga Sikhów.

#134. 2003/10/26

Solomon Ibn Gabirol (11 wiek)
"On żyje na wieki."

On żyje na wieki, wyniesiony, samotny,
i nikt do niego nie może się zbliżyć,
                którego królestwo jest Jedno -
ze światła swego ubioru wykroił ten świat
podług trzech słów, które są zapieczętowane.
(...)

Kto pojmuje tę tajemnicę drży ze strachu.
Stara się pojąć kogoś, kto jest poza wszelkim porównaniem.
Przed "Jednym"- czy istnieje jakieś wyliczenie?
            On jest pierwszym wobec wszystkiego co pierwsze -
    i wobec tego, co wyniesione, on jest wyższy.
(...)

To on przyniósł Byt z Nicości,
    a potem z Chaosu sformował substancję,
on zbudował podstawy poza wszelkim zrozumieniem,
ustanowił nieboskłon i zakreślił jego granice-
    wody podziemne wypływają z jego kamieni.

On ustanowił sześć kierunków zapieczętowanych jego Imieniem:
Z jego wód wybuchnął ogień o niebiańskiej sile,
on ustanowił pośród nich
        swoje miejsce i swój tron
    dla znaków i pór roku i dni.

Swoje Imię, które jest wyniesione i wyciśnięte we wszystkim
    umieścił we wszystkich z pragnieniem i pracą,
ziemię zawiesił jak kiść winogron,
ze swojego miejsca on jest miejscem dla wszystkich:
    Pan jest Skałą trwającą na wieki.

Na wysokim duchu ustanowił swój tron,
gdzie chwała jego królestwa jest wiecznie u siebie,
tam jest jego władza
        ponad wszystkimi określona:
    bo duch Boga jest Zyciem bez granic czasu.

Wysoko ponad wszystkim, i pośród wszystkiego najmocniejszy,
on widzi kosmos, i wszystkiego dogląda,
nad wszystkimi sprawuje władzę,
i otacza wszystko, co jest:
poprzez jego Imię żyją wszystkie stworzenia.

On stworzył wszystko słowem bez skazy,
on jeden prowadzi, i jest natychmiast słyszany,
to Pan dźwiga wszystko
        bez zmęczenia:
    w ich własnej mądrości przyłapuje mędrców.
(...)

on, który jest oddechem każdego ciała,
on, który utrzymuje ciało w zdrowiu,
on, który głęboko
        w ziemię je zwraca
    i on, który obudzi nas ze snu.

Cytowany za: Cole, Peter (Trans.) (2001). Selected Poems of Solomon Ibn Gabirol. Princeton, Oxford: Princeton University Press. s.126-8.

#135. 2003/11/2
W czaszy nieba, słońce i księżyc są lampami, perłami gwiazdy w konstelacjach. Zapach drzewa sandałowego jest perfumą, wiatr wentylatorem, a wszelka roślinność kwiatami ofiarowanymi Tobie, o Swietlisty Panie. (...) Boskie Swiatło jest w każdym człowieku. Ty jesteś tym Swiatłem. Twoim jest to Swiatło, które świeci wewnątrz każdego. (...) Moja dusza oczarowana jest słodkimi jak miód lotosowymi stopami Pana. Dzień i noc łaknę ich. Pobłogosław Nanaka, ptaka spragnionego pieśni, wodą Twojej Litości, tak by mógł zamieszkać w Twoim Imieniu.   DHANAASAREE, FIRST MEHL, AARTEE: ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. Guru Granth Sahib, || 4 || 1 || 7 || 9 |I cytowna za: http://www.sikhs.org/english/frame.html

#136. 2003/11/9
Tylko kiedy lampa poszukiwania, uczciwego dążenia do celu, pełnej pragnienia tęsknoty, gorącej wiary, intensywnej miłości, zachwycenia i ekstazy pali się w sercu szukającego, a duszę jego przewiewa bryza Jego miłosierdzia, rozproszona zostaje ciemność błędu, rozwiana mgła wątpliwości, a światła wiedzy i pewność otulają jego istotę. W tej godzinie Mistyczny Herald, niosący radosne wieści Ducha, zaświeci z Miasta Boga, błyszczącego jak jutrzenka, i poprzez zadęcie w trąbę wiedzy obudzi serce, duszę i ducha z ciężkiego snu nieuwagi. Fragment z Pism Bahá'u'lláha (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983), CXXV, ss. 264-70. cytowany za: http://www.bahai.org/article-1-3-2-20.html

#137. 2003/11/16

Jedyna Nauka.

Dla kochanków, jedyną nauką jest piękno Ukochanego:
ich jedyną książką i wykładem jest Twarz.
Na zewnątrz są cisi,
ale ich penetrująca świadomość wznosi się
do wysokiego tronu Przyjaciela.
Ich jedyną lekcją jest entuzjazm, wirowanie, i drżenie,
nie zaś nieistotne szczegóły prawa.

Rumi, Mathnawi III, 3847-3819, cytowany w: Kabir Helminski, wydawca: "The Rumi Collection," Shambhala, Boston & London, 2000, s. 32

#138. 2003/11/23
Ja prawdziwie znam zasadę Boskiej Opatrzności, (...). Cokolwiek jest moją codzienną porcją - pieniędzy, jedzenia, ubrania, czy ognia zmysłów - jeśli siedzę cicho, to przyjdzie do mnie. Jeśli zabiegam w poszukiwaniu chleba powszedniego, wysiłek ten męczy mnie i poniża. Jeśli jestem cierpliwy i pozostaję u siebie, chleb ten przychodzi do mnie bez bólu i upokorzenia. Mój chleb powszedni szuka mnie i przyciąga. Jeśli nie może mnie przyciągnąć, przychodzi - tak jak ja, kiedy nie mogę go przyciągnąć, idę po niego. Sens tych słów jest taki - powinniście być tak zaangażowani w pracę duchową, żeby ten świat gonił za wami  ... Rumi, Fihi Ma Fihi #4, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.62.

#139. 2003/11/30
Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia wg Sw. Łukasza 21:34-36.

#140. 2003/12/07

 Jeśli zrobisz nawet trzy kroki w kierunku góry Salomona,
inni użyją to, by zmierzyć swoje życie.
Jeśli noga twoja jest kaleka, i musisz skakać, co za różnica?
Gdy idziesz tam, nawet kuśtykając, noga twoja zdrowieje.

Rumi, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.129.

#141. 2003/12/14
Ja uznałbym kogoś, kto jest współczujący, ciepły i uprzejmy za człowieka zdrowego. Jeśli podtrzymujesz to współczucie i kochającą uprzejmość, wtedy coś automatycznie otwiera twoje wewnętrzne drzwi. Poprzez nie jest ci łatwiej porozumieć się z innymi ludźmi. I to uczucie ciepła stwarza rodzaj otwartości. Odkrywasz, że wszystkie ludzkie istoty są takie jak ty, tak że łatwiej jest się do nich odnosić. To daje ci ducha przyjaźni. Wtedy nie ma potrzeby ukrywania czegokolwiek i w rezultacie uczucia lęku, samozwątpienia i braku bezpieczeństwa automatycznie się rozpływają. Dalai Lama, cytowany w: Cutler, Howard (1998). The Art of Happiness. A Handbook for Living. s.40.

#142. 2003/12/21
Usuńcie nienawiść i zazdrość ze swoich serc. Ten przekaz jest zapisany wiele razy w Biblii i głoszony przez Chrystusa. Gdzie jest zazdrość i nienawiść, tam nie ma religii.  Haidakhan Babaji (1970-1984), cytowany w: Teachings of Babaji, s.41.

#143. 2003/12/25
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie (...). Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany (...). Jak piękne są na górach stopy tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. (...) On, który jest odblaskiem chwały Boga, i dokładnym odbiciem Jego prawdziwej istoty (...). Prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka (...). A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i widzieliśmy jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy.
Izajasz 9:2, 6, List do Hebrajczyków 1:3, Jan 1:9, 14.

#144. 2003/12/28
O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Psalm 84:1-3Strona Główna